A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 3, Thông tin chung về Islam > Người Islam tin vào Jesus (Giê-xu) như thế nào?

Người Islam tin vào Jesus (Giê-xu) như thế nào?

Những người Islam luôn luôn ngưỡng mộ và tôn trọng đức Giê-xu (mong cho Ngài được yên nghỉ). Họ coi Ông là một trong những người đưa tin vĩ đại nhất mà Thượng Đế đã phái đến cho mọi người. Kinh Qur'an khẳng định sự ra đời của Ông, và có một chương trong Kinh Qur'an có tên gọi ‘Maryam’ (Mary). Kinh Qur'an mô tả sự ra đời của Giê-xu như sau:

 Khi các Thiên thần nói (với Mary): “Hỡi Mary! Quả thật Thượng Đế báo cho Nàng biết bằng một lời phán từ Ngài, tên cùa Người là Ma-sih I-sa (Chúa Cứu thê Giê-xu), con trai của Mary, được vinh danh ở đời này và ở đời sau và cũng là một trong những người được ở kế cận (Thượng đế). Và Người sẽ nói với mọi người ngay từ trong nôi và khi trưởng thành và Người là một trong những người lương thiện.” Mary liền thưa: “Hỡi Thượng đế! Làm sao tôi lại có con khi mà tôi chưa có người đàn ông nào chạm đến tôi?” Ngài trả lời, “Đúng như vậy! Thượng Đế tạo ra những gì Ngài muốn. Khi Ngài muốn thực hiện điều gì, Ngài chỉ cần nói với nó, ‘Hãy trở thành!’ thì nó sẽ trở thành như thế.”  (Kinh Qur'an, 3:45-47)

Giê-xu được sinh ra một cách phi thường theo lệnh của Thượng Đế, và cũng bằng mệnh lệnh tương tự, Adam đã trở thành con người mà không cần có bố hay mẹ. Thượng Đế nói:

 Với Thượng Đế, Trường hợp của Giê-xu cũng giống như trường hợp của Adam. Ngài đã tạo ra Adam từ đất bụi rồi phán với Người: “Hãy thành!” và Người thành như thế.    (Kinh Qur'an, 3:59)

Trong khi thực hiện sứ mệnh Thiên Sứ của mình, Giê-xu đã thực hiện một số phép thần. Thượng Đế cho chúng ta biết những điều Giê-xu đã nói:

 “Ta đến với các ngươi với một Dấu hiệu từ Thượng Đế của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành hình dạng một con chim cho các ngươi, rồi ta sẽ hà hơi vào nó và thế là nó trở thành một con chim với sự cho phép của Thượng Đế. Ta chữa trị cho người mù bẩm sinh và người hủi và Ta sẽ làm cho người chết sống lại với sự cho phép của Thượng Đế. Và Ta sẽ nói cho các ngươi biết những gì các ngươi có thể ăn và những gì các ngươi có thể dự trữ trong nhà của các ngươi....”    (Kinh Qur'an, 3:49)

Người Islam tin rằng Giê-su không bị đóng đinh. Đó chỉ là dự định của những kẻ thù của Ông định đóng đinh Ông mà thôi. Thượng Đế đã cứu Ông và đưa Ông về bên Ngài. Và hình dáng của Giê-su được chuyển sang cho một người khác (một trong những kẻ thù đầu tiên bắt gặp Giê-su). Kẻ thù của Giê-su đã bắt người đàn ông này và đóng đinh ông lên thánh giá mà vẫn nghĩ rằng đó là Ông. Thượng Đế nói:

 Lời của bọn chúng: “Chúng ta đã giết Chúa Cứu thế Giê-xu, con trai của Mary và cũng là người đưa tin của Thượng Đế.” Và bọn chúng đã không giết Ông và đóng đinh Ông, đó chì là chân dung của Ông được chuyển sang cho người khác (và chúng đã giết người này)...    (Kinh Qur-an, 4:157)

Không phải Thiên Sứ Muhammad  hay Giê-su đến là để thay đổi học thuyết căn bản về đức tin vào Thượng Đế duy nhất mà các Thiên Sứ trước họ đã làm. Ngược lại hai vị Thiên Sứ này đến chỉ là để củng cố và khôi phục lại điều đó.1
 

The Aqsa Mosque in Jerusalem

Thánh đường Aqsa ở Jerusalem.

_____________________________

Chú thích:

(1) Người Islam cũng tin rằng Thượng Đế cũng đã mặc khải một cuốn thánh kinh cho Giê-su, cuốn thánh kinh này có tên gọi Injeel. Vài phần trong cuốn sách này có thể vẫn còn trong những lời răn dạy mà Thượng Đế dành cho Giê-xu trong kinh Tân ước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người Islam tin vào Kinh Thánh mà chúng ta có hiện nay bởi vì đó không phải là bản gốc do Thượng Đế mặc khải. Những câu chữ trong này đã được thay đổi, thêm, bớt. Điều này từng được Ủy ban chịu trách nhiệm sửa đổi Kinh Thánh (Bản chuẩn đã được sửa đổi) khẳng định. Ủy ban này bao gồm 32 học giả từng là thành viên trong Ủy ban. Họ đảm bảo việc xem xét và tư vấn cho Ban Cố vấn gồm 50 đại diện của các giáo phái hợp tác với nhau. Ủy ban này cho biết trong Lời nói đầu của Kinh Thánh (Bản chuẩn đã được sửa đổi), trang 4, “Đôi khi rõ ràng là nguyên bản bị kém chất lượng trong quá trình truyền lại, nhưng không bản nào được phục hồi một cách thỏa đáng. Ở đây chúng ta chỉ có thể theo ý kiến xuất sắc nhất của những học giả để có thể tái tạo lại bản gốc một cách chính xác nhất.” Ủy ban này cũng nói trong Phần Lời nói đầu, trang 7, “Những phần chú ý được thêm vào cho thấy sự khác biệt, phần thêm hoặc phần bớt đáng kể trong các tài liệu cổ (Mt 9.34; Mk 3.16; 7.4; Lk 24.32, 51, etc.).”  Back from footnote (1)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com