A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 3, Thông tin chung về Islam > Islam là gì?

Chương 3
Chapter 3, General Information on Islam 

Islam là gì?

Islam là sự chấp thuận và tuân theo những điều răn dạy mà Thượng Đế đã mặc khải cho Thiên Sứ cuối cùng của Ngài là Muhammad .
 

 

Trang chủ: www.islam-guide.com