คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 2, ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม > (4) การให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวง

(4) การให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวง

เมื่อบุคคลใดเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวงและการกระทำชั่วร้ายอื่นๆ ของเขาด้วย .  บุรุษผู้หนึ่งมีนามว่าอามร์ ตรงมาหาพระมูหะหมัด   และทูลว่า “ช่วยยื่นพระหัตถ์ขวาของพระองค์มาให้ข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะได้ให้ความจงรักภักดีของข้าพเจ้าต่อพระองค์” พระศาสดา   ทรงยื่นพระหัตถ์ขวาของพระองค์ไปให้ อามร์ชักมือของเขากลับ พระศาสดา ทรงตรัสว่า {เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรือ อามร์} เขาทูลว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะทูลขอเงื่อนไขสักข้อหนึ่งพระเจ้าค่ะ” พระศาสดา   ทรงตรัสว่า {เงื่อนไขอะไรหรือที่เจ้าตั้งใจจะขอน่ะ} อามร์ทูลตอบ “ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยต่อบาปของข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าค่ะ” พระศาสดา   ทรงตรัสว่า: {เจ้าไม่รู้หรือว่าการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนั้นจะช่วยล้างบาปทั้งปวงที่ผ่านมาได้}1

หลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้ว บุคคลผู้นั้นจะได้รับสิ่งตอบแทนสำหรับการกระทำความดีหรือความชั่วของตนตามที่พระศาสดามูหะหมัด  : {ทรงตรัสไว้ดังต่อไปนี้: {พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาและได้รับการยกย่องสูงสุด เป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ถ้าผู้ใดตั้งใจกระทำความดีแต่ไม่ได้กระทำ การกระทำความดีดังกล่าวจะได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับเขาผู้นั้น และถ้าเขาลงมือกระทำความดีนั้น (สิ่งตอบแทน) มากเป็นสิบถึงเจ็ดร้อยเท่าหรือมากกว่านั้นหลายเท่า (สิ่งตอบแทนต่อการกระทำความดี) จะได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับเขา และถ้าผู้ใดตั้งใจกระทำความชั่ว แต่ไม่ได้กระทำ การกระทำความดีจะได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับเขา และถ้าเขาลงมือกระทำความชั่วนั้น การกระทำความชั่วจะได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับเขา หรือพระผู้เป็นเจ้าจะลบมันออกไป.}2
 

_____________________________

เชิงอรรถ:

(1) บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 121 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 17357 . Back from footnote (1)

(2) บรรยายไว้ใน Mosnad Ahmad เลขที่ 2515 และ Saheeh Muslim เลขที่ 131. Back from footnote (2)
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com