คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 3, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม > ศาสนาอิสลามคืออะไร?

บทที่ 3
บทท 3, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลามคืออะไร?

ศาสนาอิสลามคือการยอมรับและปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยต่อพระศาสดาองค์สุดท้ายของพระองค์ นั่นคือ พระมูหะหมัด  นั่นเอง.
 

 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com