คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 2, ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม > (1) ประตูสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร

บทท 2
บทท 2, ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลามมีไว้ซึ่งประโยชน์นานัปการสำหรับปัจเจกชนและสังคม ในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์บางประการที่เกิดมาจากศาสนาอิสลามสำหรับปัจเจกชนทั้งหลาย .

(1)ประตูสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร

พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานดังนี้ :

 และ (มุฮัมมัด) จงแจ้งข่าวดี แก่บรรดาผู้ศรัทธา และประกอบการดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขา คือสวนสวรรค์หลากหลาย ที่เบื้องล่าง มีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน .......  (พระคัมภีร์กุรอาน 2:25)

พระผู้เป็นเจ้ายังทรงตรัสไว้อีกว่า:

 จงเร่งรีบไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้า และสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดิน (ซึ่งสวรรค์นั้น) ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดาร่อซู้ลของพระองค์....  (พระคัมภีร์กุรอาน 57:21)

พระศาสดามูหะหมัด ทรงตรัสกับพวกเราว่า ชนชั้นต่ำที่สุดของผู้ที่อาศัยอยู่ในสรวงสวรรค์นั้นจะมีมากกว่าที่อยู่บนโลกนี้ถึงสิบเท่า,1และทุกคนจะมีทุกอย่างที่ตนต้องการและมากกว่าสิบเท่าของบนโลกมนุษย.2 อีกทั้งพระศาสดามูหะหมัด  ยังทรงตรัสไว้อีกว่า: {ที่ว่างบนสรวงสวรรค์แม้มีขนาดเท่าฝ่าเท้าก็อาจจะดีกว่าที่ว่างบนพื้นโลกและสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในโลกนั้นด้วย.}3 พระองค์ยังทรงตรัสอีกด้วยว่า {บนสรวงสวรรค์นั้นจะมีสรรพสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู และจิตมนุษย์ไม่สามารถหยั่งรู้ได้.}4 พระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า {มนุษย์ที่น่าสังเวชที่สุดในโลกที่ปรารถนาในสรวงสวรรค์ก็จะถูกส่งไปสรวงสวรรค์ในทันที จากนั้นเขาจะถูกถามว่า บุตรแห่งอาดัม เจ้าเคยประสบกับความทุกข์ยากบ้างหรือไม่ เจ้าเคยประสบกับความยากลำบากบ้างหรือไม่ จากนั้นเขาจะกล่าวว่า ไม่เคยพระเจ้าค่ะ โอ พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยประสบกับความทุกข์ยาก และไม่เคยประสบกับความลำบากใดๆ เลย}5

ถ้าท่านได้ไปสู่สรวงสวรรค์ ท่านจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างเกษมสุขโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บปวด ความเศร้าโศกหรือแม้กระทั่งความตาย พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความรื่นรมย์ให้กับท่าน และท่านจะอาศัยอยู่ที่แห่งนั้นชั่วนิจนิรันดร พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานดังนี้ :

 และบรรดาผู้ที่ศรัทธา และประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายนั้น เราจะให้พวกเขาเข้าในบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล .......  (พระคัมภีร์กุรอาน 4:57)
 

_____________________________

เชิงอรรถ:

(1)บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim  เลขที่ 186 แล Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6571. Back from footnote (1)

(2)บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 188 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 10832. Back from footnote (2)

(3)บรรยายไว้ใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6568 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 13368. Back from footnote (3)

(4)บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim  เลขที่ 2825 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 8609. Back from footnote (4)

(5)บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 2807 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 12699. Back from footnote (5)
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com