In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful

Islam Guide Title

A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam Home

เว็บไซต์แนวทางสู่ศาสนาอิสลามนี้เหมาะสำหรับผู้มิได้เป็นชาวมุสลิม ที่ต้องการเข้าใจในศาสนาอิสลาม เข้าใจชาวมุสลิมและพระคัมภีร์กุรอาน (โกราน) ซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยข้อมูล เอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม และภาพประกอบต่างๆ มากมาย โดยได้รับการตรวจทานและแก้ไขโดยศาสตราจารย์และผู้มีการศึกษาสูงหลายท่าน พร้อมทั้งเนื้อหาที่กระชับอ่านง่าย แต่อุดมไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยหนังสือเรื่อง A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam ทั้งเล่มและอื่นๆ อีกมากมาย เนื้อหาของเว็บไซต์แนะนำนี้ มีดังต่อไปนี้.

สารบาญ

บทนำ

 

บทที่ 1
หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม

(1) ปาฎิหาริย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์กุรอาน

Cover of the book.  Click here to enlarge

Cover of the book A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam.  Click on the image to enlarge.

ก) พระคัมภีร์กุรอานกับการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์

ข) พระคัมภีร์กุรอานที่ว่าด้วยเทือกเขา

ค) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยจุดกำเนิดของจักรวาล

ง) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยสมองส่วนหน้าของมนุษย์

จ) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยทะเลและแม่น้ำ

#3593;) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยทะเลลึกและคลื่นใต้น้ำ

ช) พระคัมภีร์กุรอานว่าด้วยกลุ่มเมฆ

ซ) ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องปาฏิหาริย์ทางวิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์กุรอาน(with RealPlayer Video)

(2) ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการประพัทธ์โคลงสักหนึ่งบท ให้เทียบเท่าโคลงในพระคัมภีร์กุรอาน

(3) การพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการมาจุติของพระมูหะหมัด , ศาสดาของศาสนาอิสลาม

(4) โคลงบทต่างๆ ในพระคัมภีร์กุรอานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งในเวลาต่อมาได้เกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้

(5) ปาฏิหาริย์ซึ่งทรงแสดงโดยพระศาสดามูหะหมัด 

(6) ชีวิตที่สมถะของพระมูหะหมัด 

(7) ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมหัศจรรย์ของศาสนาอิสลาม

 

บทที่ 2
ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม

(1) ประตูสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร

(2) การช่วยให้พ้นจากขุมนรก

(3) ความเกษมสำราญและความสันติภายในอย่างแท้จริง

(4) การให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวง

 

บทที่ 3
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลามคืออะไร ?

ความเชื่อพื้นฐานบางประการของศาสนาอิสลาม

1) เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า

2) ความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า

3) ความเชื่อในหนังสือที่ทรงเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า

4) ความเชื่อในพระศาสดาและผู้ถือสารของพระผู้เป็นเจ้า

5) ความเชื่อในเรื่องวันพิพากษา

6) ความเชื่อในอัล-เคดาห์

มีแหล่งข้อมูลอันศักดิ์สิทธิ์อื่นใดนอกเหนือจากพระคัมภีร์กุรอานหรือไม่?

ตัวอย่างพระดำรัสของพระศาสดามูหะหมัด 

ศาสนาอิสลามกล่าวถึงวันพิพากษาไว้อย่างไร?

บุคคลหนึ่งจะกลายเป็นชาวมุสลิมได้อย่างไร?

พระคัมภีร์กุรอานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร?

พระศาสดามูหะหมัด คือใคร?

การแพร่ขยายของศาสนาอิสลามมีผลต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร?

ชาวมุสลิมมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูอย่างไร?

ศาสนาอิสลามกล่าวถึงลัทธิผู้ก่อการร้ายว่าอย่างไร?

สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม

สถานภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร?

ครอบครัวในศาสนาอิสลาม

ชาวมุสลิมปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างไร?

เสาหลักทั้งห้าของศาสนาอิสลามคืออะไร?

1) การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา

2) การละหมาด

3) การให้ ซากัต (การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้)

4) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

5) การแสวงบุญที่นครเมกกะห์

ข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำ

เอกสารอ้างอิง

เกี่ยวกับบรรณาธิการ

สงวนลิขสิทธิ์

หมายเหตุ: จะเป็นประโยชน์มากขึ้นเมื่อเข้าชมเว็บไซต์นี้ไปตามลำดับ โดยคลิกที่ลิงค์ ต่อไป ซึ่งอยู่ด้านล่างในแต่ละหน้าของเว็บเพจ

This web site has been visited
about times

โฮมเพจ: www.islam-guide.com