คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

ย้อนกลับ

สารบาญ

ถัดไป

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทนำ

บทนำ

เว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงแนวทางโดยคร่าวๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในศาสนาอิสลาม ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน 3 บท.

บทแรก หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม จะเป็นการตอบคำถามที่สำคัญบางเรื่องซึ่งมีผู้สนใจสอบถามมา ดังนี้:

n พระคำภีร์กุรอานที่มาจากพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้นั้น นำมาเปิดเผยโดยพระองค์เองใช่หรือไม่?

n พระมูหะหมัด  1 คือพระศาสดาที่แท้จริง ที่ประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่?

n ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงใช่หรือไม่?

ในบทนี้ จะกล่าวถึงหลักฐานทั้งหมดหกประการ ดังนี้:

1)  ปาฎิหาริย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์กุรอาน ในบทนี้ได้กล่าวถึง(พร้อมภาพประกอบ) สิ่งที่เพิ่งค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้ อันเป็นความจริงในทางวิทยาศาสตร์ที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์กุรอาน ซึ่งถูกเปิดเผยเมื่อสิบสี่ศตวรรษที่ผ่านมา.

2)  ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการประพัทธ์โคลงสักหนึ่งบท ให้เทียบเท่าโคลงในพระคัมภีร์กุรอาน ในพระคัมภีร์กุรอาน พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงท้าทายมวลมนุษย์ทั้งหลายให้ประพันธ์โคลงขึ้นมาสักหนึ่งบท อย่างเช่นโคลงบทต่างๆ ในพระคัมภีร์กุรอาน นับตั้งแต่พระคัมภีร์กุรอานได้ถูกเปิดเผยเมื่อสิบสี่ศตวรรษที่แล้ว จวบจนมาถึงทุกวันนี้ ยังไม่เคยมีผู้ใดสามารถเอาชนะความท้าทายดังกล่าวที่ว่ามานี้ แม้กระทั่งโคลงบทที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์กุรอาน (บทที่ 108) ซึ่งมีเพียงสิบคำเท่านั้น.

3)  การพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการมาจุติของพระมูหะหมัด  , ศาสดาของศาสนาอิสลาม: ในส่วนนี้ จะกล่าวถึงคำพยากรณ์ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับการมาจุติของพระศาสดามูหะหมัด  .

4)  โคลงบทต่างๆ ในพระคัมภีร์กุรอานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งในเวลาต่อมาได้เกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้ พระคัมภีร์กุรอานได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในเวลาต่อมา เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างเช่น ชัยชนะของชาวโรมันที่มีต่อชาวเปอร์เชีย เป็นต้น.

5)  ปาฏิหาริย์ซึ่งทรงแสดงโดยพระศาสดามูหะหมัด  : พระศาสดามูหะหมัด .  ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้เป็นที่ประจักษ์หลายครั้งหลายคราว โดยที่ปาฏิหาริย์เหล่านี้ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนมากมาย.

6)  ชีวิตที่สมถะของพระมูหะหมัด  : เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระมูหะหมัด   ไม่ใช่ศาสดาจอมปลอม ที่อ้างความเป็นศาสดาเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญ ความยิ่งใหญ่หรืออำนาจใด ๆ .

จากหลักฐานทั้งหกประการนี้ เราพอสรุปได้ดังนี้:

n  พระคัมภีร์กุรอานนั้นต้องมาจากพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้ ซึ่งนำมาเปิดเผยโดยพระองค์เอง.

n พระมูหะหมัด   คือพระศาสดาที่แท้จริง ที่ประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้า.

n ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง.

ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะทราบว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริงหรือจอมปลอมนั้น เราจงอย่านำอารมณ์ ความรู้สึก หรือประเพณีของเราเองมาตัดสิน เราควรนำเหตุผล สติปัญญาของเรามาใช้จะดีกว่า เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระศาสดามาให้ พระองค์จะทรงประทานให้เหล่าพระศาสดานั้นมีปาฏิหาริย์และมีหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ได้ว่า พระศาสดาเหล่านั้นคือ พระศาสดาที่แท้จริง ซึ่งประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุฉะนี้ ศาสนาที่พระศาสดาเหล่านั้นนำมานั้นจึงเป็นศาสนาที่แท้จริงด้วย.

ในบทที่สอง ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม ได้กล่าวถึงประโยชน์บางประการซึ่งศาสนาอิสลามมีไว้ให้กับปัจเจกชน อาทิเช่น:

1)  ประตูสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร

2)  การไถ่บาปจากขุมนรก

3)  ความเกษมสำราญและความสันติภายในอย่างแท้จริง

4)  การให้อภัยบาปที่ผ่านมาทั้งปวง.

บทที่สาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม แก้ไขความเชื่อที่ไม่ถูกต้องบางประการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และตอบคำถามที่พบบ่อย เช่น:

n ศาสนาอิสลามกล่าวถึงลัทธิก่อการร้ายว่าอย่างไร?

n สถานภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร?
 

ย้อนกลับ

สารบาญ

ถัดไป

เชิงอรรถ: www.islam-guide.com