Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Referanser

Referanser

Ahrens, C. Donald: Meteorology Today [Meteorologi i dag], 3. utgave. West Publishing Company, St. Paul 1988.

Anderson, Ralph K. mfl.: The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting [Bruken av satellittbilder i væranalyser og værvarsling]. Secretarial of the World Meteorological Organization, Geneve 1978.

Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser og Hans A. Panofsky: The Atmosphere [Atmosfæren], 3. utgave. Charles E. Merrill Publishing Company, Columbus 1981.

Barker, Kenneth mfl.: The NIV Study Bible, New International Version [Studiebibel, NIV, ny internasjonal utgave]. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1985.

Bodin, Svante: Weather and Climate [Vær og klima]. Blandford Press Ltd., Poole, Dorest 1978.

Cailleux, André: Anatomy of the Earth [Jordens anatomi]. World University Library, London 1968.

Couper, Heather og Nigel Henbest: The Space Atlas [Atlas over verdensrommet]. Dorling Kindersley Limited, London 1995.

Davis, Richard A. Jr.: Principles of Oceanography [Oseanografiens prinsipper]. Addison-Wesley Publishing Company, Don Mills, Ontario 1972.

Douglas, J. D. og Merrill C. Tenney: NIV Compact Dictionary of the Bible [Kompakt bibelordbok, NIV]. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1989.

Elder, Danny og John Pernetta: Oceans [Hav]. Mitchell Beazley Publishers, London 1991.

Famighetti, Robert: The World Almanac and Book of Facts 1996 [Verdensalmanakk og faktabok 1996]. World Almanac Books, Mahwah, New Jersey 1996.

Gross, M. Grant: Oceanography, a View of Earth [Oseanografi, utsikt over jorden], 6. utgave. Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs  1993.

Hickman, Cleveland P. mfl.: Integrated Principles of Zoology [Integrerte prinsipp i zoologi], 6. utgave. The C. V. Mosby Company, St. Louis 1979.

Al-Hilali, Muhammad T. og Muhammad M. Khan: Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’an in the English Language [Tolkning av meningene i den noble Koranen på engelsk], 4. reviderte utgave. Maktaba Dar-us-Salam, Riyadh 1994.

The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised Standard Version) [Den hellige bibel, inneholder det gamle og det nye testamente (revidert standardutgave). William Collins Sons & Co., Ltd, New York 1971.

Ibn Hesham, Abdul-Malek: Al-Serah Al-Nabaweyyah. Dar El-Marefah, Beirut.

The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. Understanding Islam and the Muslims [Forstå islam og muslimer]. The Islamic Affairs Department, Ambassaden i Saudi Arabia, Washington DC 1989.

Kuenen, H.: Marine Geology [Marinegeologi]. John Wiley & Sons, Inc, New York 1960.

Leeson, C. R. og T. S. Leeson: Histology [Histologi], 4. utgave. W. B. Saunders Company, Philadelphia 1981.

Ludlam, F. H.: Clouds and Storms [Skyer og stormer]. The Pennsylvania State University Press, London 1980.

Makky, Ahmad A. mfl.: Eejaz al-Qur’an al-Kareem fee Wasf Anwa al-Riyah, al-Sohob, al-Matar. Commission on Scientific Signs of the Qur’an and Sunnah [Kommisjonen for vitenskapelige tegn i Koranen og sunnah], Mekka 1993.

Miller, Albert og Jack C. Thompson: Elements of Meteorology [Elementer innen meteorologi], 2. utgave. Charles E. Merrill Publishing Company, Columbus 1975.

Moore, Keith L., E. Marshall Johnson, T. V. N. Persaud, Gerald C. Goeringer, Abdul-Madjid A. Zindani og Mustafa A. Ahmed: Human Development as Described in the Qur’an and Sunnah [Menneskets utvikling som beskrevet i Koranen og sunnah]. Commission on Scientific Signs of the Qur’an and Sunnah [Kommisjonen for vitenskapelige tegn i Koranen og sunnah], Mekka 1992.

Moore, Keith L., A. A. Zindani, mfl.: Al-Ejaz al-Elmy fee al-Naseyah (De vitenskapelige mirakler i fremre del av hodet). Commission on Scientific Signs of the Qur’an and Sunnah [Kommisjonen for vitenskapelige tegn i Koranen og sunnah], Mekka 1987.

Moore, Keith L.: The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, With Islamic Additions [Menneskets utvikling, klinisk orientert embryologi, med islamske tillegg], 3. utgave. Dar Al-Qiblah, Jeddah 1983.

Moore, Keith L. og T. V. N. Persaud: The Developing Human, Clinically Oriented Embryology [Menneskets utvikling, klinisk orientert embryologi], 5. utgave. W. B. Saunders Company, Philadelphia 1993.

El-Naggar, Z. R.: The Geological Concept of Mountains in the Qur’an [Det geologiske konseptet om fjell i Koranen], 1. utgave. International Institute of Islamic Thought, Herndon 1991.

Neufeldt, V.: Websters New World Dictionary [Websters nye verdensordbok], Third College Edition. Prentice Hall, New York 1994.

The New Encyclopaedia Britannica [Det nye Britannica leksikon], 15. utgave. Encyclopaedia Britannica, Inc, Chicago 1981.

Noback, Charles R.; N. L. Strominger og R. J. Demarest: The Human Nervous System, Introduction and Review [Menneskets nervesystem, introduksjon og oversikt], 4. utgave. Lea & Febiger, Philadelphia 1991.

Ostrogorsky, George: History of the Byzantine State [Den bysantinske statens historie]. Oversatt fra tysk av Joan Hussey, revidert utgave. Rutgers University Press, New Brunswick 1969.

Press, Frank og Raymond Siever: Earth [Jorden], 3. utgave. W. H. Freeman and Company, San Francisco 1982.

Ross, W. D. mfl.: The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica [Aristotles’ arbeid, oversatt til engelsk: Meteorologi], vol. 3. Oxford University Press, London 1963

Scorer, Richard, og Harry Wexler: A Colour Guide to Clouds [En fargeguide til skyer]. Robert Maxwell 1963.

Seeds, Michael A.: Horizons, Exploring the Universe [Horisonter, utforskingen av universet]. Wadsworth Publishing Company, Belmont 1981.

Seeley, Rod R., Trent D. Stephens og Philip Tate: Essentials of Anatomy & Physiology [Grunnleggende anatomi og fysiologi], 2. utgave. Mosby-Year Book, Inc., St. Louis 1996.

Sykes, Percy: History of Persia [Persias historie], 3. utgave.  Macmillan & CO Ltd., London 1963.

Tarbuck, Edward J. og Frederick K. Lutgens: Earth Science [Vitenskapen om jorden], 3. utgave. Charles E. Merrill Publishing Company, Columbus 1982.

Thurman, Harold V: Introductory Oceanography [Innledende oseanografi], 5. utgave. Merrill Publishing Company, Columbus 1988.

Weinberg, Steven: The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe [De første tre minuttene, et moderne syn på universets opprinnelse], 5. opptrykk. Bantam Books, New York 1984.

Al-Zarkashy, Badr Al-Deen: Al-Borhan fee Oloom Al-Qur’an. 1. utgave. Dar El-Marefah, Beirut 1990.

Zindani, A. A.: This is the Truth (video) [Dette er Sannheten (video)]. Commission on Scientific Signs of the Qur’an and Sunnah [Kommisjonen for vitenskapelige tegn i Koranen og sunnah], Mekka.

Nummereringen av hadith

Nummereringen av hadith1 i denne boken er basert på følgende:

n  Sahih Muslim: ifølge nummereringen til Muhammad F. Abdul-Baqy.

n  Sahih Al-Bukhari: ifølge nummereringen til Fath Al-Bari.

n  Al-Tirmizi: ifølge nummereringen til Ahmad Shaker.

n  Mosnad Ahmad: ifølge nummereringen til Dar Ehya’ Al-Torath Al-Araby, Beirut.

n  Mowatta’ Malek: ifølge nummereringen til Mowatta’ Malek.

n  Abu-Dawood: ifølge nummereringen til Muhammad Muhyi Al-Deen Abdul-Hameed.

n  Ibn Majah: ifølge nummereringen til Muhammad F. Abdul-Baqy.

n  Al-Daremey: ifølge nummereringen til Khalid Al-Saba Al-Alamy og Fawwaz Ahmad Zamarly.

_____________________________

Fotnoter:

(1) En hadith er en pålitelig formidlet rapport av profeten Mohammads følgesvenner om hva han sa, gjorde, eller godkjente. Back from footnote (1) 
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no