Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 3, Generell informasjon om islam > Hva tror muslimene om Jesus?

Hva tror muslimene om Jesus?

     Muslimene føler respekt og ærbødighet for Jesus (fred være med ham). De anser ham for å være en av Guds største budbringere til menneskeheten. Koranen bekrefter hans jomfrufødsel, og et av kapitlene i Koranen har tittelen ”Maryam” (Maria). Koranen beskriver Jesu fødsel slik:

 (Husk) da englene sa: ”O Maria! Sannelig, Gud gir deg et gledelig budskap om et Ord fra Ham (Gud), hans navn er Messias, Jesus, Marias sønn, høyt æret i denne verden og i den kommende, og han skal være en av dem som er bragt nær (Gud). Han skal tale til menneskene fra sin vugge og som voksen mann, og han er en av de rettskafne.” Hun sa: ”Min Herre, hvordan kan jeg få et barn når ingen mann har rørt meg?” Han sa: ”Sånn vil det bli. Gud skaper det Han vil. Når Han bestemmer en ting, så sier Han bare ”Bli!”, og den er”. 

(Koranen, 3:45-47) 

    Jesu fødsel var et mirakel etter Guds befaling, den samme befaling som skapte Adam uten verken far eller mor. Gud har sagt:

 Sannelig, forholdet med Jesus er overfor Gud det samme som med Adam. Han skapte ham av støv, og sa til ham: ”Bli!” og han ble til. 

(Koranen, 3:59)

I løpet av sin misjon som profet utførte Jesus mange mirakler. Gud forteller oss at Jesus sa:

 Jeg har kommet til dere med et tegn fra deres Herre. Jeg vil forme for dere en fugl av leire, jeg vil blåse (livsånde) i den, og den vil med Guds samtykke bli en levende fugl. Jeg vil helbrede de blinde og de spedalske, og jeg vil oppvekke døde med Guds vilje. Og jeg vil fortelle dere hva dere spiser og hva dere lagrer i deres hus… 

(Koranen, 3:49)

    Muslimer tror at Jesus ikke ble korsfestet. Jesu fiender planla å korsfeste ham, men Gud reddet ham og løftet ham opp til Seg. Likheten med Jesus ble lagt på en annen mann. Fiender av Jesus fanget denne mannen og korsfestet ham, og de trodde at han var Jesus. Gud har sagt:

 …De sa: ”Vi har drept Messias, Jesus, Marias sønn, Guds sendebud!” Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, for hans likhet var lagt på en annen mann (og de drepte denne mannen)… 

(Koranen, 4:157)

Verken Mohammad eller Jesus kom for å forandre grunnlæren om troen på én Gud. De kom derimot for å bekrefte og fornye budskapet som var brakt av tidligere profeter.1
 

The Aqsa Mosque in Jerusalem

Aqsa-moskéen i Jerusalem.

(For flere artikler om Jesus, les mer på følgende nettsted: In-Depth Articles on Jesus.)

_____________________________

Fotnoter:

(1) Muslimer tror også at Gud åpenbarte en hellig bok til Jesus kalt Indjil, og at noen deler av denne fortsatt kan finnes i Guds lære til Jesus i Det Nye Testamentet. Muslimer tror likevel ikke på bibelen som vi har i dag, fordi den ikke består av originalskriftene som ble åpenbart av Gud. Disse har undergått endringer, tillegg og utelatelser. Dette ble også uttalt av komitéen som fikk i oppdrag å revidere The Holy Bible (Revised Standard Version) [Den hellige bibel (Revidert standardutgave)]. Denne komitéen besto av trettito lærde som skulle sikre revisjonen og rettledningen fra en rådgivende kommisjon bestående av femti representanter fra de samarbeidende trosretninger. Komitéen uttalte i forordet til The Holy Bible (Revised Standard Version) [Den hellige bibel (Revidert standardutgave)] s. iv: ”Noen steder er det helt klart at teksten har blitt endret, men ingen av utgavene gir en tilfredstillende rekonstruksjon. Her kan vi bare følge den beste bedømmelse gjort av lærde som er kompetente til å gi den mest sannsynlige rekonstruksjon av originalteksten.” Komitéen sa også i forordet, s. vii: ”Anmerkninger er tilføyd, og dette indikerer betydelige variasjoner, tillegg eller utelatelser i de eldgamle kildene (Matteus 9.34, Markus 3.16 og 7.4, Lukas 24.32 og 51, etc).”                For mer inngående artikler om dette temaet, besøk disse eksterne nettstedene: Confessions of the New American Bible og Bible ContradictionsBack from footnote (1)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no