คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 3, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม > ตัวอย่างพระดำรัสของพระศาสดามูหะหมัด

ตัวอย่างพระดำรัสของพระศาสดามูหะหมัด

n {ผู้ศรัทธาในความรัก ความเมตตาและความกรุณาต่อบุคคลอื่นเปรียบเสมือนกับร่างกาย หากส่วนใดของร่างกายเจ็บป่วยลง ร่างกายทั้งหมดจะพลอยได้รับความทุกข์และความเจ็บไข้นั้นด้วย}1

n{สิ่งสมบูรณ์ที่สุดของผู้ศรัทธาในความจงรักภักดีต่อพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาในเรื่องศีลธรรม และที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเขานั้นได้แก่ผู้ใดก็ตามที่ดีที่สุดต่อภรรยาของพวกเขา.}2

n {ไม่มีผู้ใดในพวกเจ้ามีความเชื่อ (อย่างสมบูรณ์) จนกว่าเขาจะรักต่อพี่น้องของเขาอย่างที่เขารักในตัวของเขาเอง}3

n {ผู้มีเมตตาจะได้รับความเมตตาจากผู้มีความเมตตาทั้งหลาย จงแสดงความเมตตาต่อมนุษย์โลกเหล่านั้น และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงความเมตตาต่อเจ้า}4

n {ยิ้มให้แก่พี่น้องของพวกเจ้าเป็นการทำบุญกุศล...}5

n {การกล่าวดีเป็นการทำบุญกุศล}6

n {ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและวันสิ้นโลก (วันพิพากษา) ควรกระทำความดีต่อเพื่อนบ้านของตนด้วย}7

n {พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาพวกเจ้าตามลักษณะรูปพรรณสัณฐานของพวกเจ้าและคุณค่าของพวกเจ้า}8

n {จ่ายค่าแรงคนงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง}.}9

n  {บุรุษผู้หนึ่งกำลังเดินไปตามทางเดินรู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลัง เมื่อถึงยังบ่อน้ำ เขาจึงก้มลงไปในบ่อน้ำนั้น ดื่มจนเต็มกระเพาะ จากนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมา ต่อมาเขามองเห็นสุนัขลิ้นห้อยตัวหนึ่ง พยายามลามเลียลงไปบนพื้นโคลนเพื่อดับกระหาย บุรุษผู้นั้นกล่าวว่า “สุนัขตัวนี้รู้สึกกระหายเหมือนอย่างที่ข้ารู้สึกเลย” ดังนั้น เขาจึงเดินลงไปในบ่อน้ำอีกครั้งหนึ่ง นำรองเท้าของเขาตักน้ำขึ้นมา และนำไปให้สุนัขตัวนั้นดื่ม ดังนั้น พระผู้เป็นเจ้าจึงขอบใจเขาผู้นั้นและยกเลิกบาปทั้งปวงของเขา} มีผู้ทูลถามพระศาสดามูหะหมัด   ว่า “ผู้ถือสารของพระผู้เป็นเจ้า พวกเราจะได้รับสิ่งตอบแทนสำหรับความกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือไม่พระเจ้าค่ะ” พระองค์ทรงตรัสว่า {มีสิ่งตอบแทนสำหรับความกรุณาที่มีให้แก่หมู่มวลมุนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิต.}10
 

_____________________________

Footnotes:

(1) บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 2586 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6011 Back from footnote (1)

(2) บรรยายไว้ใน Mosnad Ahmad เลขที่ 7354 และ Al-Tirmizi เลขที่ 1162. Back from footnote (2)

(3)บรรยายไว้ใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 13 และ Saheeh Muslim เลขที่ 45 Back from footnote (3)

(4) บรรยายไว้ใน Al-Tirmizi เลขที่ 1924 และ Abu-Dawood เลขที่ 4941 Back from footnote (4)

(5) บรรยายไว้ใน Al-Tirmiz เลขที่ 1956. Back from footnote (5)

(6) บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 1009 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2989. Back from footnote (6)

(7) บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 48 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6019. Back from footnote (7)

(8) บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 2564. Back from footnote (8)

(9) บรรยายไว้ใน Ibn Majah เลขที่ 2443. Back from footnote (9)

(10)บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 2244 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2466. Back from footnote (10)
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com