คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 3, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม > มีแหล่งข้อมูลอันศักดิ์สิทธิ์อื่นใดนอกเหนือจากพระคัมภีร์กุรอานหรือไม่?

มีแหล่งข้อมูลอันศักดิ์สิทธิ์อื่นใดนอกเหนือจากพระคัมภีร์กุรอานหรือไม่?

มีอยู่ในซุนนาห์ (sunna)h (สิ่งที่พระศาสดามูหะหมัด  ทรงตรัส ทรงกระทำ ทรงอนุญาต) คือแหล่งข้อมูลแหล่งที่สองในศาสนาอิสลาม ซุนนาห์ประกอบไปด้วยฮาดีธส์ (hadeeths) ซึ่งเป็นรายงานที่ถ่ายทอดมาอย่างน่าเชื่อถือจากบรรดาพระสหายของพระศาสดามูหะหมัด ในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส ทรงกระทำ หรือทรงอนุญาต ความเชื่อในซุนนาห์เป็นความเชื่อเบื้องต้นอย่างหนึ่งของชาวมุสลิม.
 

 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com