คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 3, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม > สถานภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร?

สถานภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร?

ศาสนาอิสลามมองสตรี ไม่ว่าโสดหรือสมรสแล้วอย่างบุคคลทั่วๆ ไปที่มีสิทธิเป็นของตัวเอง, พร้อมทั้งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินและสิ่งที่ตนหามาได้โดยปราศจากอำนาจการปกครองใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นบิดา สามี หรือบุคคลอื่น) เธอมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขาย ให้เป็นของขวัญและบริจาคการกุศล และอาจใช้จ่ายเงินของตนได้อย่างที่ตนพอใจ สินสอดทองหมั้นที่ได้รับมาจากการที่เจ้าบ่าวมอบให้แก่เจ้าสาวเพื่อใช้สอยเป็นการส่วนตัวของเธอเอง และสตรียังสามารถใช้นามสกุลของตนเองได้โดยไม่ต้องใช้นามสกุลของสามีได้อีกด้วย

ศาสนาอิสลามยังส่งเสริมให้สามีเลี้ยงดูภรรยาให้ดี อย่างที่พระศาสดามูหะหมัด  ทรงตรัสว่า {บุคคลที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเจ้าก็คือบุคคลซึ่งดีที่สุดต่อภรรยาของตนเอง}1

ผู้เป็นมารดาในศาสนาอิสลามถือเป็นผู้มีเกียรติอย่างสูง ศาสนาอิสลามแนะนำให้เลี้ยงดูมารดาด้วยวิธีที่ดีที่สุด บุรุษผู้หนึ่งเข้าหาพระศาสดามูหะหมัด  และทูลถามว่า “โอ ผู้ถือสารจากพระผู้เป็นเจ้า! ผู้ใดในบรรดาผู้คนทั้งหลาย ควรค่าที่จะเป็นสหายที่ดีของข้าพเจ้าที่สุดพระเจ้าค่ะ” พระศาสดา   ทรงตรัสว่า {มารดาของเจ้านะซิ} บุรุษผู้นั้นทูลถามอีกว่า “ใครกันนะ” พระศาสดา  ทรงตรัสว่า {ก็มารดาของเจ้านะซิ} บุรุษผู้นั้นยังคงทูลถามต่อไปอีกว่า “ใครกันนะ” พระศาสดา  ทรงตรัสว่า {ก็มารดาของเจ้านะซิ} บุรุษผู้นั้นทูลซ้ำอีกว่า “ใครกันนะ” พระศาสดา  ทรงตรัสอีกว่า: {ก็มารดาของเจ้านะซิ.}2


 

_____________________________

เชิงอรรถ:

(1) บรรยายไว้ใน Ibn Majah เลขที่ 1978 และ Al-Tirmizi เลขที่ 3895. Back from footnote (1)

(2) บรรยายไว้ใน Saheeh Muslim เลขที่ 2548 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 5971. Back from footnote (2)
 

เชิงอรรถ: www.islam-guide.com