Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 1, Noen bevis for sannheten i islam > (1) De vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen > H) Vitenskapsmenns kommentarer om de vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen

H) Vitenskapsmenns kommentarer om de vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen

Vi skal se på noen kommentarer som vitenskapsmenn1 har gitt om de vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen. Alle disse kommentarene er hentet fra en video med tittelen This is the Truth [Dette er Sannheten]. På denne videoen kan du se og høre vitenskapsmenn gi de følgende kommentarer. (Besøk gjerne denne siden for å bestille en kopi av denne videoen, for å se videoen eller for å se videoklipp av kommentarene.)

1)  Dr. T. V. N. Persaud er professor i anatomi, professor i pediatri og barnehelse samt professor i obstetrikk, gynekologi og forplantningsvitenskap ved Universitetet i Mannitoba i Winnipeg i Canada. Der var han leder av anatomiavdelingen i 16 år. Han er velkjent innen sitt fagområde. Han er forfatter eller redaktør av 22 tekstbøker, og han har publisert mer enn 181 vitenskapelige artikler. I 1991 mottok han den mest anerkjente prisen innen fagområdet anatomi i Canada; ”J.C.B. Grant Award”, fra foreningen Canadian Association of Anatomists [Den kanadiske foreningen for anatomer]. Da han ble spurt om de vitenskapelige mirakler i Koranen som han har studert, sa han følgende:

”Jeg har blitt forklart at Mohammad var en helt alminnelig mann. Han kunne verken lese eller skrive. Han var faktisk analfabet. Og vi snakker om tolvhundre [faktisk fjortenhundre] år siden. Vi snakker om en analfabet som kommer med dyptgående uttalelser og erklæringer som er forbløffende nøyaktige om vitenskapens natur. Jeg kan personlig ikke se hvordan dette skulle være en ren tilfeldighet. Til det foreligger det for mange nøyaktig beskrevne forhold, og jeg har som Dr. Moore ingen vanskeligheter med å akseptere at det var en guddommelig inspirasjon eller åpenbaring som ledet ham til disse påstander.” (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip)

     Professor Persaud har inkludert enkelte vers fra Koranen og uttalelser fra profeten Mohammad i noen av hans bøker. Han har også presentert disse koranversene samt uttalelser av profeten Mohammad på mange konferanser.

2)  Dr. Joe Leigh Simpson er leder av avdelingen for obstetrikk og gynekologi, og han er professor i obstetrikk og gynekologi samt professor i molekylær- og humangenetikk ved Baylor medisinske fakultet i Houston i Texas (USA). Tidligere var han professor i obstetrikk og gynekologi, samt leder av avdelingen for obstetrikk og gynekologi ved Universitetet i Tennessee i Memphis (USA). Han har også vært president i den amerikanske foreningen The American Fertility Society [Den amerikanske fertilitetsforeningen]. Han har mottatt mange priser, blant annet prisen “The Association of Professors of Obstetrics and Gynecology Public Recognition Award” i 1992. Professor Simpson studerte de to følgende uttalelsene fra profeten Mohammad :

{I hver eneste en av dere er alle deler av deres skapning samlet sammen i deres mors livmor innen førti dager…}2

{Hvis førtito netter har passert over fosteret, sender Gud en engel til det, som former det og skaper dets hørsel, syn, hud, kjøtt og bein…}3

     Han studerte disse uttalelsene fra profeten Mohammad  inngående, og merket seg at de første førti dagene utgjør et stadium som klart kan skilles ut i embryogenesen (dannelsen av embryoet). Han var spesielt imponert over den absolutte nøyaktigheten i disse uttalelsene fra profeten Mohammad . Senere kom han med følgende uttalelse under en konferanse:

De to hadith (uttalelser fra profeten Mohammad ) som har blitt omtalt, gir oss en presis tidstabell for den embryologiske hovedutvikling før førti dager. Poenget er igjen, og jeg tror det har blitt gjentatt flere ganger av andre foredragsholdere denne morgenen, at disse hadith'er ikke kunne ha blitt ervervet på grunnlag av den vitenskapelige kunnskapen som var tilgjengelig i den tidsepoken de ble skrevet ned… Følgelig tror jeg at det ikke foreligger noen konflikt mellom genetikk og religion. Jeg tror at religionen faktisk kan veilede vitenskapen ved å tilføye åpenbaringer til noen av de tradisjonelle vitenskapelige tilnærminger som det eksisterer påstander om i Koranen, og som mange århundrer senere har vist seg å ha vært korrekte. Dette støtter lærdommen om at Koranen opprinnelig er fra Gud.” (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip)

3)  Dr. E. Marshall Johnson er professor emeritus i anatomi og utviklingsbiologi ved Thomas Jefferson-universitetet i Philadelphia i Pennsylvania (USA). Der var han professor i anatomi i 22 år, leder av anatomiavdelingen, og direktør ved Daniel Baugh-instituttet. Han var også president i The Theratology Society [Teratologiforeningen]. Han har utgitt mer enn 200 publikasjoner. I 1981 under The Seventh Medical Conference [Den syvende medisinske konferansen] i Dammam i Saudi-Arabia, sa professor Johnson i presentasjonen av sin forskningsartikkel:

Oppsummering: Koranen beskriver ikke bare utviklingen av den ytre form, men fremhever også de indre utviklingsstadier av embryoets skapelse og utvikling. Den beskriver hovedhendelser som senere har blitt anerkjent av den moderne vitenskap.” (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip)

Han sa også: Som vitenskapsmann kan jeg bare forholde meg til det som jeg spesifikt kan forstå. Jeg kan forstå embryologi og utviklingsbiologi. Jeg kan forstå ordene som er oversatt til meg fra Koranen. Som jeg forklarte tidligere; dersom jeg skulle forestille meg at jeg levde i den tidsepoken, vel vitende om hva jeg visste i dag, så ville jeg ikke kunne skildre det som ble beskrevet. Jeg finner ingen dokumentasjon som motbeviser konseptet om at denne personen, Mohammad, må ha skaffet denne informasjonen fra et eller annet sted. Jeg ser ingenting her som er i konflikt med konseptet om at guddommelig innblanding har vært involvert i det som han har vært i stand til å få skrevet ned.4 (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip)

4)  Dr. William W. Hay er en velkjent havforsker. Han er professor i geologisk vitenskap ved Universitetet i Colorado i Boulder i Colorado (USA). Han var tidligere dekan ved ”The Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science”  [Rosenstiel-skolen for marine- og atmosfærisk vitenskap] ved Universitetet i Miami i Florida (USA). Etter en diskusjon med professor Hay angående Koranens benevnelser av nyoppdagede fakta om havene, sa han:

“Jeg synes det er svært interessant at denne type informasjon finnes i de gamle skriftene fra den hellige Koranen. Jeg aner ikke hvor slik informasjon kunne komme fra, men jeg synes det er meget interessant at den finnes der, og at dette arbeidet fortsetter for å avdekke slik informasjon, og finne ut meningen med noen av avsnittene.” Da han ble spurt om kilden til Koranen, svarte han: ”Vel, jeg tror det må være det guddommelige vesen.” (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip)

5) Dr. Gerald C. Goeringer er studieleder og førsteamanuensis i medisinsk embryologi ved avdeling for cellebiologi ved det medisinske fakultet på Georgetown-universitetet i Washington DC (USA). På konferansen ”The Eighth Saudi Medical Conference” [Den åttende saudiske medisinske konferansen] i Riyadh i Saudi-Arabia, uttalte professor Goeringer følgende i presentasjonen av sin forskningsartikkel:

I noen relativt få ayah (koranvers) foreligger det en ganske omfattende beskrivelse av den menneskelige utvikling fra tiden når gametene (kjønnscellene) blandes sammen og gjennom organogenesen (dannelsen av organene). Det eksisterte ikke tidligere noen slik presis og komplett nedtegnelse av den menneskelige utvikling, med klassifisering, terminologi og beskrivelse. I de fleste tilfeller, om ikke alle, forutdaterer denne beskrivelsen med flere århundrer den beskrivelsen av de forskjellige stadier i menneskets embryonalutvikling og fosterutvikling som er omtalt i den tradisjonelle vitenskapelige litteratur. (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip)

6) Dr. Yoshihide Kozai er professor emeritus ved Universitetet i Tokyo i Hongo i Tokyo (Japan), og han var direktør ved ”National Astronomical Observatory” [Det nasjonale astronomiske observatorium] i Mitaka i Tokyo (Japan). Han har uttalt:

Jeg er meget imponert over å finne sanne astronomiske fakta i Koranen. Moderne astronomer har studert veldig små deler av universet. Vi har konsentrert vårt arbeid og våre anstrengelser for å forstå en meget liten del. Når vi bruker teleskop, kan vi bare se små deler av himmelen uten å tenke på hele universet. Ved å lese Koranen, og ved å svare på spørsmålene, så tror jeg at jeg kan finne min fremtidige metode for forskning på universet.” (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip)

7) Professor Tejatat Tejasen er leder for anatomisk avdeling ved Universitetet i Chian Mai i Thailand. Han var tidligere dekan ved det medisinske fakultet ved det samme universitetet. Under ”The Eighth Saudi Medical Conference” [Den åttende saudiske medisinske konferansen] i Riyadh i Saudi-Arabia, sto professor Tejasen fram og fortalte:

I løpet av de tre siste årene har jeg blitt interessert i Koranen... Fra mine studier og fra hva jeg har lært på denne konferansen, tror jeg at alt som er nedskrevet i Koranen for fjortenhundre år siden må være sannheten, og at dette kan bevises vitenskapelig. Siden profeten Mohammad verken kunne lese eller skrive, må Mohammad ha vært en budbringer som overbrakte denne sannheten – en sannhet åpenbart for ham som en opplysning fra Skaperen. Denne Skaperen må være Gud. Derfor tror jeg det er tid for å si La ilaha illa Allah, det finnes ingen annen guddom foruten Allah (Gud), Mohammador rasoolo Allah, og Mohammad er Allahs (Guds) budbringer (profet). Til slutt må jeg gratulere med en konferanse som har vært utmerket og svært vellykket arrangert... Jeg har ikke bare oppnådd å få nye vitenskapelige og religiøse synspunkter, men jeg har også fått anledningen til å møte mange kjente vitenskapsmenn, og jeg har fått mange nye venner blant deltakerne. Det mest verdifulle av alt jeg har oppnådd ved å komme hit, er La ilaha illa Allah, Mohammador rasoolo Allah, og at jeg har blitt muslim.” (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip)

Etter alle disse eksemplene om de vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen, samt kommentarer fra flere vitenskapsmenn, la oss stille oss selv de følgende spørsmål:

n  Kan det være en tilfeldighet at all denne vitenskapelige informasjonen som nylig er blitt oppdaget på ulike felt, var nevnt i Koranen som ble åpenbart for fjortenhundre år siden?

n  Er det mulig at Koranen kan ha blitt forfattet av Mohammad eller av noe annet menneske?

Det eneste tenkelige svaret er at Koranen må være de ordrette ord fra Gud, åpenbart av Ham.

_____________________________

Fotnoter:

(1) Merk: Stillingstitlene til alle vitenskapsmenn som er nevnt på dette nettstedet, ble sist oppdatert i 1997. Back from footnote (1)

(2) Fortalt i Sahih Muslim, #2643 og Sahih Al-Bukhari, #3208. Merk at teksten som står i denne spesielle parentesen {…} i denne boken, er en oversettelse av hva profeten Mohammad sa. Merk også at symbolet # brukt i fotnoter indikerer nummeret på en hadith. En hadith er en pålitelig formidlet rapport fra profeten Mohammads følgesvenner om hva han sa, gjorde eller godkjente. Back from footnote (2)

(3) Fortalt i Sahih Muslim, #2645Back from footnote (3)

(4) Profeten Mohammad var analfabet. Han kunne verken lese eller skrive, men han dikterte Koranen til sine følgesvenner og befalte noen av dem til å skrive den nedBack from footnote (4)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no