A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 3, Thông tin chung về Islam > Liệu còn có tài liệu thiên liêng nào khác ngoài Kinh Qur'an?

Liệu còn có tài liệu thiên liêng nào khác ngoài Kinh Qur'an?

Câu trả lời là “Có”. Sunnah (Là những gì mà Thiên Sứ Muhammad  đã nói, đã làm, hoặc đã chứng minh) là tài liệu thứ hai trong Islam. Sunnah bao gồm những Hadeeths, là những gì được các bạn hửu của Thiên Sứ Muhammad   truyền lại một cách đáng tin cậy về những gì Thiên Sứ đã nói, đã làm, hoặc đã chứng minh. Đức tin vào Sunnah là một đức tin cơ bản của Islam.
 

 

Trang chủ: www.islam-guide.com