A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 2, Một số lợi ích của Islam mang lại cho con người > (1) Cửa đến Thiên đàng

Chương 2
Chapter 2, Some Benefits of Islam 

ITon giao Islam mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và xã hội. Chương này đề cập đến một số lợi ích dành cho các cá nhân thông qua Islam.

(1) Cửa đến Thiên đàng

Thượng Đế phán trong Kinh Qur'an:

 Và hãy báo cho những ai có đức tin và làm việc thiện, rằng họ sẽ được (Allah) ban thưởng cho những khu vườn (Thiên Đàng) bên dưới có những dòng sông chảy,...  (Kinh Qur'an, 2:25)

Thượng Đế cũng nói như thế trong Qur'an:

Hãy thi đua với nhau cầu xin sự tha thứ từ Thượng Đế và cầu xin được vào Thiên Đàng, khoảng rộng của nó như khoảng rộng của bầu trời và trái đất, được chuẩn bị sẵn cho những ai tin vào Thượng Đế và những sứ giả của Ngài....    (Kinh Qur'an, 57:21)

Thiên Sứ Muhammad  nói với chúng ta rằng hạng thấp nhất trong số những người sống ở Thiên đàng sẽ có gấp mười lần những gì có ở thế giới này,1 và anh hay chị ta sẽ có bất cứ thứ gì mình muốn và gấp mười lần như thế.2  Thêm vào đó, Thiên Sứ Muhammad   nói: {Không gian ở Thiên đàng, tương đương với kích thước của bàn chân, sẽ tốt hơn thế giới này và những gì có ở trong nó.}3  Ông cũng nói thêm rằng: {Ở Thiên đàng có những thứ mà không con mắt nào từng thấy, không đôi tai nào từng nghe, và không trí óc nào từng nghĩ tới.}4  Ông còn nói: {Người bất hạnh nhất trên thế giới trong số những người được tới Thiên đàng sẽ ngâm mình một lần ở Thiên đàng. Sau đó, người đó sẽ được hỏi, “Hởi con trai của Adam, đã bao giờ con gặp sự bất hạnh nào chưa? Đã bao giờ con chịu đựng sự gian khổ nào chưa?” Sau đó, người đó sẽ nói, “Ồ, không thưa Thượng Đê! Con chưa bao giờ gặp phải bất cứ sự bất hạnh nào, và con cũng chưa từng trải qua bất cứ sự gian khổ nào.”}5

Nếu bạn đến Thiên đàng, bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc không bệnh tật, ốm đau, và bất tử; Thượng Đế sẽ hài lòng với bạn, và bạn sẽ sống ở đó mãi mãi. Thượng Đế nói trong Kinh Qur'an:

 Và những ai có đức tin và làm việc thiên, Ta sẽ đưa họ vào những khu vườn (Thiên đàng), bên dưới có những dòng sông chảy để họ sống ở trong đó mãi mãi....   (Kinh Qur'an, 4:57)
 

_____________________________

Chú thích:

(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #186, và Saheeh Al-Bukhari, #6571. Back from footnote (1)

(2) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #188, và Mosnad Ahmad, #10832. Back from footnote (2)

(3) Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, #6568, và Mosnad Ahmad, #13368. Back from footnote (3)

(4) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2825, và Mosnad Ahmad, #8609. Back from footnote (4)

(5) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2807, và Mosnad Ahmad, #12699. Back from footnote (5)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com