คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 3, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม > พระคัมภีร์กุรอานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร?

พระคัมภีร์กุรอานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร?

พระคัมภีร์กุรอาน พระดำรัสที่ทรงเปิดเผยเป็นครั้งสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้า  เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญแห่งความศรัทธาและการปฏิบัติของชาวมุสลิม พระคัมภีร์สัมพันธ์กับทุกเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์ อันได้แก่ สติปัญญา คำสอน การบูชา การดำเนินกิจกรรม กฎหมาย เป็นต้น แต่สาระสำคัญเบื้องต้นได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับบรรดาสัตว์โลกของพระองค์ ในเวลาเดียวกัน พระคัมภีร์ยังได้บรรจุไว้ซึ่งแนวทางและคำสอนโดยละเอียดเพื่อสังคมที่ยุติธรรม การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

หมายเหตุ พระคัมภีร์กุรอานได้รับการเปิดเผยต่อพระมูหะหมัด  เป็นภาษาอารบิกเท่านั้น ดังนั้น การแปลพระคัมภีร์ ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ไม่ถือว่าเป็นพระคัมภีร์กุรอาน หรือไม่ใช่ภาคของพระคัมภีร์กุรอาน แต่เป็นเพียงการแปลความหมายในพระคัมภีร์กุรอานเท่านั้น พระคัมภีร์กุรอานซึ่งได้รับการเปิดเผยปรากฏอยู่ในภาษาอารบิกเท่านั้น.
 

 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com