คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: IIslam Guide โฮมเพจe > บทที่ 1, หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม > (5) ปาฏิหาริย์ซึ่งทรงแสดงโดยพระศาสดามูหะหมัด

(5) ปาฏิหาริย์ซึ่งทรงแสดงโดยพระศาสดามูหะหมัด 

พระศาสดามูหะหมัด ได้แสดงปาฏิหาริย์นานัปการโดยได้รับพระอนุญาตจากพระผู้เป็นเจ้า ปาฏิหาริย์เหล่านี้มีประจักษ์พยานรู้เห็นมากมาย ดังตัวอย่างเช่น :

n เมื่อมีผู้ไม่มีความเชื่อจำนวนหนึ่งในนครเมกกะห์ ได้ขอให้พระศาสดามูหะหมัด  to ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้กับพวกเขาประจักษ์ พระองค์ทรงแสดงการแยกดวงจันทร์ให้พวกเขาดู.1

n ปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งได้แก่ ทำให้น้ำไหลออกมาจากนิ้วพระหัตถ์ของพระมูหะหมัด เมื่อบรรดาพระสหายของพระองค์รู้สึกกระหายน้ำและไม่มีน้ำให้ดื่มเลย ยกเว้นมีอยู่เพียงเล็กน้อยในคนโท พวกเขาเข้าไปเฝ้าพระองค์และทูลกับพระองค์ว่า พวกเขาไม่มีน้ำที่จะใช้ชำระล้างหรือแม้กระทั่งไว้ดื่มเลย ยกเว้นน้ำที่อยู่ในคนโทนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น พระมูหะหมัด  จึงทรงจุ่มพระหัตถ์ลงไปในคนโทดังกล่าว และต่อมาน้ำได้เริ่มไหลออกมาระหว่างนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ ดังนั้น พวกเขาจึงดื่มและใช้ชำระล้างอย่างที่ปรารถนา บรรดาพระสหายเหล่านั้นมีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งพันห้าร้อยคน.2

อีกทั้งยังมีปาฏิหาริย์อื่นๆ อีกจำนวนมากซึ่งพระองค์ทรงแสดงหรือเกิดกับพระองค์.
 

_____________________________

เชิงอรรถ:

(1)บรรยายไว้ใน Saheeh Al-Bukhari  เลขที่ 3637 และ Saheeh Muslim เลขที่ 2802. Back from footnote (1)

(2) Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3576, and Saheeh Muslim, #1856. Back from footnote (2)
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com