A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương1: Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam. > (2) Lời Thách thức Vĩ đại là sáng tác ra Một Chương như các Chương trong Thánh Kinh Qur'an

(2) Lời Thách thức Vĩ đại là sáng tác ra Một Chương như các Chương trong Thánh Kinh Qur'an

Thượng Đế phán rằng:

 Và nếu các ngươi còn nghi nghờ về những gì Ta mặc khải (Kinh Qur'an) cho người bề tôi (Muhammad ), của Ta, thì các ngươi hãy tạo ra một chương giống như thế (chương trong Kinh Qur'an), và mời các nhân chứng của các ngươi (những người ủng hộ và giúp đỡ) đến ngoài trừ Thượng Đế nếu các ngươi trung thực. Còn nếu các ngươi chưa làm, hoặc không thể làm được thì các ngươi nên sợ lửa (Hỏa ngục) vì nhiên liệu của nó là con người và đá, được chuẩn bị sẵn cho những kẻ phủ nhận đức tin. Và hãy báo cho những ai có đức tin và làm việc thiện, rằng họ sẽ được thưởng Thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy.... (Kinh Qur'an, 2:23-25)

Kể từ khi Kinh Qur'an được mặc khải từ 14 thế kỷ trước, chưa có ai có thể sáng tác ra một chương như các chương trong Kinh Qur'an, xét về vẻ đẹp, tính hùng biện, sự chói lọi, lập luận thông thái, thông tin xác thực, sự tiên đoán xác thực, và các thuộc tính hoàn hảo khác. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, chương nhỏ nhất trong Kinh Qur'an (Chương 108) chỉ có mười từ, nhưng cho đến tận hôm nay, vẫn chưa có ai có thể đáp lại được sự thử thách này.1  Một vài trong số những người Ả-rập vốn là kẻ thù của Thiên Sứ Muhammad  đã cố gắng tìm mọi cách để đáp lại sự thử thách này và cũng là để chứng minh rằng Thiên Sứ Muhammad  không phải là Thiên Sứ, nhưng họ đều bị thất bại.2  ọ đã thất bại cho dù Kinh Qur'an được mặc khải bằng chính ngôn ngữ và phương ngữ của họ và rằng người Ả-rập ở thời đại của Thiên Sứ Muhammad   có tài hùng biện và từng làm những vần thơ rất hay và tuyệt vời, hiện vẫn còn được đọc và đánh giá cao.

The smallest chapter in the Holy Quran

Chương nhỏ nhất trong Thánh Kinh Qur'an (Chương 108) chỉ có 10 từ, nhưng vẫn chưa có ai có thể đáp lại được sự thử thách trên là sáng tác ra một chương giống như các chương trong Thánh Kinh Qur'an.

 

_____________________________

Chú thích:

(1) Xem Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, tập 2, trang 224.Back from footnote (1)

(2) Xem Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, tập 2, trang 226. Back from footnote (2)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com