Väike värviline abimees islami mõistmiseks

Sa oled siin: Islami juht avaleht > Peatükk 1, Tõendeid islami õigsusest > (3) Piibli ettekuulutused prohvet Muhammedi tulekust

(3) Piibli ettekuulutused prohvet Muhammedi tulekust 

Piibli ettekuulutused prohvet Muhammedi tulekust on tõendiks islami õigsusest nendele, kes usuvad Piiblisse.

5 Moosese raamatus räägib Mooses sellest, mida Jumal talle on öelnud, järgnevalt: “„Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin! Ja kes ei kuula mu sõnu, mis ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru!” (5 Mo. 18:18-19).1

Nendest värssidest võime järeldada, et antud ettekuulutuses mainitud prohvetil peavad olema järgmised tunnused:

1)  Ta on nagu Mooses.

2)  Ta tuleb iisraellaste vendade, seega ismaeliitide seast

3)  Jumal paneb Oma sõnad selle prohveti suhu ning ta ütleb, mida Jumal teda käsib.

Uurigem neid tunnuseid lähemalt:

1)  Prohvet nagu Mooses:

Ei ole olnud kahte prohvetit, kes oleksid olnud sarnasemad kui Mooses ja Muhammed  .  mõlemale anti kõikehõlmav seadus ja õpetus paremaks eluks, mõlemad olid sunnitud oma vaenlase vastu astuma ning võitsid alati imelisel moel, mõlemad said nii prohveti kui ka rahva juhi staatuse, mõlemad juhtisid oma rahva vaenulikust keskkonnast välja. Mooses ja Jeesus erinevad mitte ainult eelmainitu põhjal vaid ka muudel olulistel põhjustel, nagu loomulik sünd, perekonnaelu jne. Mooses ja Muhammed   surid, kuid Jeesus mitte. Veelgi enam, Jeesuse järgijad on pidanud teda Jumala pojaks ja mitte üksnes prohvetiks, nagu seda olid Mooses ja Muhammed  ja nagu moslemid usuvad, et seda oli ka Jeesus. Seega käib antud ennustus Muhammedi  ja mitte Jeesuse kohta, kuna Muhammedil on palju rohkem sarnasusi Moosesega, kui seda on Jeesusel. Uues Testamendis (Johannese evangeeliumis) näeme, et juudid ootasid kolme erineva ennustuse täitumist.

Uues Testamendis (Johannese evangeeliumis) näeme, et juudid ootasid kolme erineva ennustuse täitumist: 1) Kristuse tulekut, 2) Eelija tulekut, 3) prohveti tulekut. See on selgesti näha kolmest küsimusest, mis esitati Ristija Johannesele: “Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid Jeruusalemast preestreid ja leviite temalt küsima: „Kes sa oled?” Tema tunnistas ega salanud mitte, vaid ütles: „Mina ei ole Kristus!” Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Oled sa Eelija?” Tema vastas: „Ei ole!” – „Oled sina see prohvet?” Tema vastas: „Ei!”” (Jh. 1:19-21).  Kui vaadata Piibli märkmetesse, siis on seal kirjas,et Jh. 1:21 räägitavast prohvetist on juttu ka 5 Mo. 18:15 ja 18:18.2 Sellest võib järeldada, et Jeesus Kristus ei ole see prohvet, kellest on juttu 5 Mo. 18:18.

2) Israellaste vendade seast:

Aabrahamil oli kaks poega – Ismael ja Iisak (1 Mo. 21).  IIsmaelist sai araablaste esiisa ja Iisakust juutide esiisa.  Prohvet, kellest juttu oli, ei pidanud tulema juutide endi, vaid nende vendade, seega ismaeliitide seast. Seega sobib Muhammed  , Ismaeli järeltulijana ettekuulutuses mainitud prohvetiks.

Ka Jesaja 42:1-13 räägib Jumala „sulasest”, tema „väljavalitust” ja sõnumitoojast, kes kehtestab õiguse seaduse. „Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust!” (Js. 42:4) Värss 11 seostab selle oodatud sõnumitooja Keedari
järeltulijatega („Tõstku häält kõrb ja selle linnad, külad kus Keedar elab!”).
Kes oli Keedar? 1 Mo. 25:13 kohaselt oli Keedar Ismaeli teine poeg, prohvet Muhammedi otsene esiisa. 

3) Jumal paneb Oma sõnad selle prohveti suhu:

Jumala sõnad (Koraan) pandi tõesti Muhammedile suhu. Jumal saatis ingel Gaabrieli Muhammedile Koraani täpseid sõnu õpetama ning ette lugema. Seega ei ole Koraani sõnad Muhammedi enda omad. Need ei tulnud tema oma mõtetest, vaid pandi talle suhu ingel Gaabrieli poolt. Muhammedi eluajal ning tema järelvalve all õppisid ta kaaslased samuti Koraani pähe ning kirjutasid selle ka kõiksugustele tol ajal saada olevatele materjalidele üles. Pange tähele, et Jumal on Piibli ettekuulutuses öelnud: „Ja kes ei kuula mu sõnu, mis ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru!” (5 Mo. 18:19) See tähendab, et igaüks, kes usub Piiblisse, peab uskuma ka sellesse, mida on öelnud prohvet Muhammed .

_____________________________

Märkused:

(1) Vaata märkmeid Jh.1:21 kohta - Piibel, Vana ja Uus Testament. Finnish Bible Society, 1991, lk. 1029 Tagasi(1)

(2) Vaata märkmeid The NIV Study Bible, New International Version 1:21, lk. 1594. Back from footnote (2)
 

Avaleht: www.islam-guide.com